Quick scan Natura 2000-verbeteropgaven Grote Wateren

Deze Quick scan biedt inzicht in de Natura 2000-verbeteropgave voor de Grote Wateren. Royal HaskoningDHV bracht dit in opdracht van Rijkswaterstaat in beeld. Deze resultaten zijn een bouwsteen voor de factsheets. En worden uiteindelijk ook gebruikt voor de besluitvorming over de Verkenning Grote Wateren eind 2017.

In het rapport leest u per Groot Water op 3 manieren over de verbeteropgave:

  1. De belangrijkste knelpunten en maatregelen op basis van de Natura 2000 beheerplannen;
  2. Een overzicht van soorten en habitattypen met een verbeteropgave. Dit overzicht is gebaseerd op het doelbereik en de landelijke Staat van Instandhouding;
  3. Een toetsing van de maatregelen zoals benoemd in de Verkenning Grote Wateren aan de Natura 2000-doelstellingen en de verbeteropgaven.

U download het rapport via onderstaande link: