Plannen voor versterking Lauwersmeerdijk ter inzage

Voor de uitvoering van de dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat liggen de plannen en de nodige vergunningen ter inzage van 30 maart tot en met 11 mei 2022. Bij deze dijkverbetering krijgt de natuur een mooie plus. Met geleidelijke zoet-zoutovergangen, natuurlijke overgang harde zeedijk en kwelderontwikkeling ontstaat ecologische meerwaarde voor de Waddenzee. De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) draagt daarom 10 miljoen euro bij aan dit project, omdat ze bijdraagt aan het gewenste PAGW doelbereik van de Waddenzee.

Dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat

Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk. De dijk voldoet niet meer aan de eisen voor veiligheid en moet daarom versterkt worden. Zodat we ook in de toekomst goed beschermd zijn tegen overstromingen. Bij de versterking van de dijk, wordt ook gekeken naar andere opgaven. Bijvoorbeeld voor natuur. Deze natuurprojecten worden gefinancierd met bijdragen van het Waddenfonds, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de provincie Groningen.

Koppelen natuurdoelen aan dijkversterking

Het versterken van de Lauwersmeerdijk kent drie koppelprojecten die met de ecologie te maken hebben:

  1. Zoet-zoutovergang en vismigratie Marnewaard: het is positief voor het Waddengebied als er overgangen tussen zoet en zout water zijn. Deze zijn door waterveiligheidsmaatregelen grotendeels verdwenen. Door binnendijkse gebied bij de Marnewaard te verbinden met de Waddenzee via een gat in de dijk krijgt de Waddenzee weer een beetje ruimte en ontstaat er nieuw leefgebied voor verschillende soorten met een geleidelijke gradiënt. Hier kunnen trekvissen van de zoute Waddenzee, naar het zoete binnenwater zwemmen. Provincie Groningen is initiatiefnemer van dit koppelproject.
     
  2. Natuurlijke overgangen: harde zeedijken zorgen ervoor dat er minder natuurlijke overgangen zijn tussen het Wad en het vasteland. Daardoor kan bepaalde onderwaternatuur zich minder goed ontwikkelen. Bij deze dijkversterking gaan we kijken hoe we de voet (teen) van de dijk natuurlijker kunnen inrichten. We willen de kunstmatige dijk die nu kaal is, rijker maken door structuur en reliëf aan te bieden waardoor er meer biodiversiteit en productiviteit komt. Waterschap Noorderzijlvest is initiatiefnemer van dit koppelproject.
     
  3. Kwelderontwikkeling: een kwelder is een zoutwatergebied dat af en toe onderloopt. Een kwelder zorgt ervoor dat verschillende soorten planten en dieren zich kunnen ontwikkelen. In de hoek bij de Westpolder is zo’n kwelder en die willen we uitbreiden passend bij de natuurlijke processen aldaar. Door de aanleg van houten dammen kan de kwelder zich op een natuurlijke wijze ontwikkelen zonder haast en zonder het graven van greppels. Daardoor biedt het ook mogelijkheden als opgroeigebied voor jonge vis. Waterschap Noorderzijlvest is initiatiefnemer van dit koppelproject.

Plannen bekijken

In de Storymap Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat (arcgis.com) vind je de plannen in tekst, beeld en op de kaart.

De plannen en vergunningen zijn te downloaden op de website van Lauwersmeerdijk-Noordzijlvest

De digitale informatiebijeenkomst van 4 april is terug te bekijken via Informatieavond Noorderzijlvest - YouTube

Luchtfoto van de Groningse Lauwersmeerdijk tussen Lauwersoog en de Westpolder
Beeld: ©Rijkswaterstaat
De Lauwersmeer kustzone die het achterland beschermt tegen overstromingen en bijdraagt aan de natuurlijke, economische en recreatieve ontwikkeling van het gebied. Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Groningse Lauwersmeerdijk.