Dashboard systeemkwaliteit grote wateren klaar

Het Rijk werkt met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Het programma werkt aan herstel van verbindingen en het terugbrengen van natuurlijke dynamiek in het Waddengebied, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en het Rivierengebied. Denk daarbij aan herstel van verbindingen tussen zoet en zout, en tussen land en water.

Om te kunnen volgen in welke mate de uitvoering van deze maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de PAGW-doelen hebben Rijkswaterstaat, RVO en Staatsbosbeheer een ‘PAGW Dashboard systeemkwaliteit grote wateren’ ontwikkeld.

Inzicht in ontwikkeling systeemkwaliteit

De PAGW is een programma van de lange adem. We verwachten in 2050 alle benodigde maatregelen te hebben uitgevoerd om de doelen van de PAGW te realiseren. Daarbij hanteren we een gebiedsgerichte aanpak en sluiten we aan bij lopende gebiedsprocessen. We werken adaptief, gefaseerd en op basis van kennis. Het Dashboard maakt inzichtelijk hoe de systeemkwaliteit in de grote wateren zich ontwikkelt. Met dat inzicht kunnen we bepalen of we met de PAGW-maatregelen de PAGW-doelen ook daadwerkelijk gaan realiseren en of het maatregelenpakket aanpassing nodig heeft.

Acht indicatoren in één oogopslag

Het ‘PAGW Dashboard systeemkwaliteit grote wateren’ geeft in één oogopslag inzicht in de voortgang van de doelrealisatie van de PAGW. Namelijk de veranderingen van zowel de individuele waterlichamen als veranderingen in de vier grote wateren waar de PAGW zich op richt. Het Dashboard informeert en evalueert. Het is een aanvulling op de Kaderrichtlijn Water en Natura2000-beoordelingen, maar vervangt deze niet. Vanwege de vergelijkbare doelstellingen heeft de PAGW hiervoor samengewerkt met het programma LIFE IP Deltanatuur.

Het Dashboard bestaat uit acht indicatoren: leefgebieden, verbindingen, fysische processen en dynamiek, fysisch-chemische waterkwaliteit, KRW biologie, Natura 2000, biodiversiteit en functioneren voedselweb. De indicatoren maken gebruik van reguliere monitoring en projectmonitoring.

Nulmeting

in 2022 voegen we gegevens aan het Dasboard toe over de huidige systeemkwaliteit van de grote wateren, de zogenaamde nulmeting (T0). Nadat projecten daadwerkelijk gerealiseerd zijn, kunnen we via monitoring volgen wat de projecten bijdragen aan de PAGW-doelen voor ecologische waterkwaliteit en natuur. Zo kunnen we met data de effecten van aangelegde PAGW-projecten zichtbaar maken.

Lees meer in het rapport PAGW Dashboard systeemkwaliteit grote wateren.

Bittervoorns in vegetatierijk water
Beeld: ©Rijkswaterstaat
Bittervoorns in vegetatierijk water