Grote belangstelling 3e tranche

Tot 1 september konden nieuwe projecten voor de 3e tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) aangemeld worden. Er was veel belangstelling, we kregen maar liefst 33 voorstellen. 2 collega’s vertellen over de voorstellen en leggen uit hoe ze deze beoordelen.

Regionale overheden en belangenorganisaties konden tot 1 september 2022 reageren op projectvoorstellen van het Rijk voor de 3e tranche van PAGW. Ook konden ze ideeën indienen. We kregen 33 voorstellen. ‘Dit is een mooi aantal’, zegt Rob Folkert, strategisch adviseur natuur bij Rijkswaterstaat voor het programmateam PAGW. ‘Het gaat om voorstellen voor uitvoeringsprojecten, pilots, preverkenningen of om een combinatie hiervan.’

Erik Mulleneers, coördinator voor de PAGW bij het ministerie van IenW, licht deze preverkenningen toe: ‘Dit zijn onderzoeken die bedoeld zijn om de zin en haalbaarheid van mogelijk toekomstige projecten en voorstellen te bekijken. Die preverkenningen kunnen helpen de keuze voor nieuwe PAGW-projecten in de toekomst te vergemakkelijken.’

Is er evenveel belangstelling vanuit alle PAGW-gebieden?

De voorstellen zijn verdeeld over alle PAGW-regio’s. ‘Maar’, zegt Erik, ‘er zijn niet vanuit ieder groot water evenveel voorstellen ontvangen en ook niet voor evenveel budget. Vanuit het IJsselmeergebied en het rivierengebied zijn meer voorstellen gekomen dan vanuit de andere gebieden. En daar zit ook een grotere financieringsvraag.’

Rob: ‘Er zit van alles bij inderdaad. Het is mooi dat alle regio’s voorstellen hebben. Er is veel belangstelling voor de PAGW. Inhoudelijk kunnen we hier nu niks over zeggen, we hebben afgesproken dat we een radiostilte hanteren tot het besluit door ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Harbers (IenW).’

Kunnen we wel alle voorstellen financieren?

Erik: ‘De voorstellen die zijn ingediend, vragen aanzienlijk meer budget dan er voor de 3e tranche beschikbaar is. Er zal dus een selectie gemaakt moeten worden van voorstellen die vanuit het budget van de 3e tranche van de PAGW financiering kunnen ontvangen.’ ‘Er valt echt iets te kiezen’, noemt Rob.

Over projecten die nu geen financiering krijgen zegt Erik: ‘Voorstellen die nu niet gehonoreerd kunnen worden, kunnen mogelijk opnieuw ingediend worden voor latere tranches van de PAGW. We kunnen en hoeven niet alle mogelijke voorstellen nu te realiseren, de PAGW loopt namelijk door tot 2050.’

Hoe beoordelen jullie de voorstellen?

‘Dit gebeurt op basis van de kaders en criteria die vastgelegd zijn in een brief van de ministers Harbers en Van der Wal aan de Tweede Kamer van 8 maart 2022’, vertelt Erik. Een project moet bijvoorbeeld bijdragen aan de PAGW-doelen en uiterlijk in 2033 gerealiseerd kunnen worden.

Rob: ‘De ingediende voorstellen worden eerst door aparte werkgroepen beoordeeld op een aantal factoren. Het gaat dan om ecologische impact, technische/juridische maakbaarheid en haalbaarheid. Koppelingen met andere maatschappelijke doelen, draagvlak en cofinancieringen bepalen de maatschappelijke haalbaarheid. In deze werkgroepen zitten deskundigen van de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer en de ministeries van LNV en IenW’. Beleid en uitvoering dus.

‘Daarna worden de voorstellen integraal beoordeeld op basis van al die factoren. We willen zo goed mogelijk de sterke en minder sterke punten van elk voorstel op een rij zetten. In een 2-daagse sessie stellen we een totaaladvies op. Hierin staat hoe de voorstellen scoren op de verschillende criteria en welke voorstellen beter bij verschillende selectiecriteria passen.’

Wat gebeurt er met jullie advies?

‘Het advies vormt vervolgens de input voor het beleidsproces’, legt Erik uit: ‘het is aan de ministers Harbers en van der Wal om te komen tot een eindoordeel en vast te stellen voor welke voorstellen wel of niet middelen worden gereserveerd. Zij zullen dus alle argumenten wegen en een keuze maken.’

De ministers hebben aangegeven dat ze eind 2022 de projecten voor de 3e tranche willen selecteren.

Laag tij in de Grevelingen bij Volkerak Zoommeer
Beeld: Rijksoverheid