Natuurproject Wieringerhoek ter inzage

Het ontwerp Voorkeursbesluit (VKB) en het milieueffectrapport (MER) van natuurproject Wieringerhoek liggen vanaf vandaag ter inzage. Van 16 december 2022 tot en met 26 januari 2023 kunnen belangstellenden het ontwerp VKB, de toelichting op het VKB en de MER inzien.
 

Wieringerhoek
Beeld: ©©Witteveen+Bos. / Witteveen+Bos.

Aanleiding Wieringerhoek

Het ecosysteem van het IJsselmeergebied is uniek, tegelijkertijd ook kwetsbaar en staat ernstig onder druk. Belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van essentiële leefgebieden (ecotopen) van voldoende kwaliteit en omvang, en het ontbreken van voldoende verbindingen tussen de leefgebieden. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen en vogels die van groot belang zijn voor een goed functionerend ecosysteem hun levenscyclus niet voltooien. Rijkswaterstaat werkt aan mogelijkheden om het IJsselmeer toekomstbestendiger te maken.
 
Doel Wieringerhoek
Het natuurproject Wieringerhoek heeft drie doelen:
1.    het toevoegen van ontbrekende zoete ecotopen in de overgang van land naar water;
2.    het versterken van de verbinding tussen: 
a.    Waddenzee en IJsselmeer door het creëren van een zoet-zout-overgang; 
b.    IJsselmeer en achterland voor zoetwatersoorten;
3.    bijdragen aan het beheersen van de zoutindringing.
 
In de periode 2019-2022 is onderzocht wat de milieueffecten zijn van de verschillende onderzoeksalternatieven en de diverse maatregelen. Dit gebeurde in samenspraak met de stakeholders. In 2022 is de verkenning voortgezet. De onderbouwende milieueffectrapportage is afgerond en de ontwerp Voorkeursbeslissing opgesteld.
 
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor Natuur en Stikstof zijn van plan om een Voorkeursbeslissing vast te stellen. In de ontwerp Voorkeursbeslissing die ter inzage wordt gelegd, staan de volgende drie onderdelen beschreven:
•    Een verdere uitwerking van zoete leefgebieden rond de Klimaatbuffer IJsselmeer met de N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
•    Een financiële bijdrage leveren aan het project: ‘Verbetering natte infrastructuur Noordkop’ van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
•    Een vervolgstudie naar de zoet–zout-overgang Den Oever in het IJsselmeer in combinatie met de droogtemaatregelen uit het Deltaprogramma van Rijkswaterstaat Midden-Nederland.
 
Milieueffectrapport 
Tijdens de verkenningsfase is een milieueffectrapportage uitgevoerd. Hierbij is in kaart gebracht welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld de natuur, de bodem, het water, het landschap en de cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het milieueffectrapport (MER).
 
Ter inzage
Vanaf vrijdag 16 december 2022 gaat het natuurproject Wieringerhoek ter inzage. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerp Voorkeursbesluit in november 2022 vastgesteld en deze ligt nu samen met de MER en de toelichting op het Voorkeursbesluit ter inzage. Er kan in deze periode een zienswijze worden ingediend over de documenten van natuurproject Wieringerhoek. Deze documenten zijn van vrijdag 16 december 2022 tot en met donderdag 26 januari 2023 te bekijken op de website van het Platform Participatie en liggen tegelijkertijd ter inzage bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2, Lelystad.
 
Het natuurproject Wieringerhoek van Rijkswaterstaat Midden-Nederland gaat na deze publicatie verder als drie afzonderlijke projecten in en om het IJsselmeergebied. 
 
Meer informatie is opgenomen in de kennisgeving in de Staatscourant en op de website van project Wieringerhoek.