Demissionaire ministers akkoord met project Wieringerhoek

De demissionaire ministers Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) zijn akkoord met de voorgenomen maatregelen uit het project Wieringerhoek. Hoofddoel van dit project is het deltakarakter van de verbinding IJsselmeer-Waddenzee versterken door natuurlijke overgangen aan te leggen.

Wieringerhoek
Beeld: ©Rijkswaterstaat

Uitwerking maatregelen project Wieringerhoek

De maatregelen uit het project Wieringerhoek zijn verder uitgewerkt en onderverdeeld in drie projectdoelen:

•Het toevoegen van ontbrekende zoete leefgebieden (ecotopen) in de overgang van land naar water

•Het versterken van de verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer door het creëren van een zoet-zoutovergang en het versterken van de verbinding tussen IJsselmeer en achterland voor zoetwatersoorten

•Het bijdragen aan het beheersen van de zoutindringing

Verbetering ecologische waterkwaliteit

In de voorkeursbeslissing is rekening gehouden met de effecten die het project heeft voor bijvoorbeeld de natuur, de bodem, het water, het landschap en de cultuurhistorie zoals gebundeld in het milieueffectrapport (MER). Uit het MER blijkt dat het toevoegen van ontbrekende zoete leefgebieden van land naar water essentieel is voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit waarbij vooral de omvang (het aantal hectare) bepalend is. Uit de MER blijkt bovendien dat de combinatie met andere projecten helpt om met het beschikbare budget de gestelde doelen te realiseren.
 

Vervolgstappen

In de definitieve voorkeursbeslissing is vastgelegd dat er zoete ecotopen rond de klimaatbuffer IJsselmeer (met PWN) uitgewerkt worden. Ook is geregeld dat er een financiële bijdrage geleverd wordt aan het project Verbetering natte infrastructuur Noordkop (van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Rijkswaterstaat laat een vervolgstudie doen naar de zoet-zoutovergang (i.c.m. zoutbeheersing) Den Oever wanneer er een financiële reserve is. Deze drie projecten gaan nu hun eigen proces in.

Mascha Lichtendahl (projectleider Wieringerhoek) “De voorkeursbeslissing van de Wieringerhoek is een mooie en heldere afsluiting van de verkenningsfase. We gaan met enthousiasme verder met de vervolgstappen!”

Sluitstuk

De definitieve Voorkeursbeslissing is het sluitstuk van de MIRT-verkenning Wieringerhoek. Er volgt dus geen MIRT-planuitwerkingsfase voor de Wieringerhoek als geheel. De hiervoor gemaakte Milieu Effect Rapportage (MER) levert wel de inhoudelijke basis en onderbouwing voor de verdere uitwerking.