Samenwerkingsovereenkomst voor gebiedsontwikkeling Vierwaarden

De samenwerking voor Vierwaarden is onlangs bekrachtigd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Deze is ondertekend door de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, provincie Limburg, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de overeenkomst leggen partners afspraken vast over hun gezamenlijke aanpak voor gebiedsontwikkeling Vierwaarden.

Dijkversterking

Eind 2022 startte al de verkenningsfase voor dit project in het Maasdal ten noorden van Venlo. Samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zoeken de partners naar een samenhangend pakket aan maatregelen dat bijdraagt aan de hoogwaterveiligheid. Dijkversterking, rivierverruiming, natuur en ruimtelijke ontwikkeling, gaan hand in hand binnen de gebiedsontwikkeling Vierwaarden. De PAGW is betrokken om de ecologische waarden van het gebied verder te versterken.

Met de omgeving

Eind vorig jaar is de verkenningsfase voor Vierwaarden gestart. Daarbij betrekt het Waterschap, als trekker van het project, mensen uit Venlo-Noord, Velden, Grubbenvorst, Lottum en Arcen. Via informatiebijeenkomsten, inloopbijeenkomsten en ontwerpateliers in de verschillende gebieden, denken inwoners en ondernemers mee over mogelijke oplossingen.
Jeroen Achten, bestuurder Hoogwaterbeschermingsprogramma bij Waterschap Limburg: “Het is heel waardevol voor ons dat mensen uit de omgeving met ons aan de tekentafel staan om mee te ‘puzzelen’ aan mogelijke oplossingen. We doen het uiteindelijk voor deze inwoners en ondernemers. Daarbij willen we het gebied niet alleen veiliger maken, maar ook mooier achterlaten. We doen het echt samen. Zowel met mensen uit de omgeving als met de partners met wie we zojuist een handtekening hebben gezet onder onze samenwerking. Ik ben er trots op deze gebiedsontwikkeling, die veel kansen biedt voor de omgeving, mogelijk te maken.”

Ontwikkeling natuur en recreatie

Een belangrijk onderdeel binnen Vierwaarden is de dijkversterking en dijkverlegging van Velden en Venlo-Noord. Het gebied achter deze dijken behoort formeel nog tot het rivierbed. Dit betekent dat dit gebied bij hoogwater óók ruimte moet bieden aan de Maas. Ruimte voor maatregelen om de waterstand te verlagen wordt niet alleen in Venlo-Noord en Velden gezocht, maar ook in Grubbenvorst, Lottum en ten noorden van Arcen. De partners grijpen het project tegelijkertijd aan voor het aanleggen van extra natuur en het vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gebieden. Daarbij bekijken we de mogelijkheden voor de inpassing van de jachthaven in het plangebied bij Venlo-Noord. De PAGW richt zich binnen Vierwaarden op uitbreiding van natuurgebieden, optimaliseren van bestaande natuur, leggen van verbindingen tussen natuur en een verbetering van de waterkwaliteit. Hiermee gaat Vierwaarden functioneren als hoogwaardige ecologische stapsteen in het rivierengebied tussen de Grensmaas en de Gelderse Poort. 

Informatiebijeenkomsten in maart

In december 2023 staan de laatste ontwerpateliers op het programma. Daarna gaat het Waterschap Limburg aan de slag met het uitwerken van alternatieven voor het hele projectgebied. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke oplossingen het Waterschap verder onderzoekt en welke afvallen. De alternatieven die doorgaan, worden verder onderzocht in een Milieu Effect Rapportage (MER). Naar verwachting wordt de NRD in april 2024 ter inzage gelegd. “Voordat het zover is, organiseren we in maart weer een aantal informatiebijeenkomsten”, vertelt Sjoerd Haitsma, omgevingsmanager bij Waterschap Limburg.

Meer informatie over de maatregelen op de site van Waterschap Limburg.

Beeld: ©Waterschap Limburg / Waterschap Limburg