Ontwikkelen van leefgebieden

Door afdamming, inpoldering en het rechttrekken en verruimen van vaargeulen, zijn veel leefgebieden voor dieren en planten verloren gegaan. En langs de rechte dammen en dijken en harde en steile oevers van steen ontbreken waardevolle leefgebieden met ondieptes en zachte oevers. Bovendien dreigen door erosie leefgebieden te verdwijnen die in een natuurlijke situatie elders weer opgebouwd zouden worden.

Hoe werkt de maatregel?

Planten en dieren hebben ieder hun specifieke eisen aan hun leefomgeving. Zo broeden visdieven in kolonies op rustige, nauwelijks begroeide terreinen aan de kust en bij binnenwateren. In het open water duikt de visdief naar kleine visjes, zoals spiering. De zwarte stern bouwt zijn nest in moeraszones, bij voorkeur op drijvende krabbenscheer. Ook zij jagen op kleine visjes. Vanwege deze specifieke eisen is voldoende variatie nodig van leefgebieden van voldoende omvang en kwaliteit en op overbrugbare afstand van elkaar.

Hoe passen we de maatregel toe?

We herstellen in de grote wateren leefgebieden die verloren zijn gegaan. Langs de Waddenzee en de Eems-Dollard ontwikkelen we kwelders zeegrasvelden en schelpbanken. In de uiterwaarden van de rivieren graven we nevengeulen en strangen en ontwikkelen we stroomdalgraslanden en ooibossen. In de Oosterschelde behouden we met een uitgekiende sedimentstrategie zandplaten. In het IJsselmeergebied voegen we ontbrekende leefgebieden weer toe door de aanleg van eilanden, ondieptes, rietvelden en oeverlanden. Hierbij houden we rekening met welke combinaties van leefgebieden voor een robuust ecosysteem van belang zijn.

Wat levert de maatregel op?

Door herstel en aanleg van ontbrekend leefgebied ontstaat weer een gevarieerde mozaïek aan leefgebieden. Dit samenspel zorgt voor een stabieler ecosysteem waar vissen kunnen paaien, hun broed kan opgroeien en waar meer voedsel beschikbaar is voor vissen en vogels. Zo kunnen sterns bijvoorbeeld weer voldoende vissen vangen in gebieden met ondiep water en kunnen zeehonden uitrusten op de kale zandplaten. Er ontstaat een krachtig en robuust ecosysteem. Dat is weer belangrijk voor de regionale economie, zoals recreatie, toerisme en visserij.