Oostvaardersoevers stap vooruit met voorkeursbeslissing

Het PAGW-project Oostvaardersoevers is een stap dichter bij de uitvoering, nu de ministers van IenW en LNV de voorkeursbeslissing hebben genomen. Binnenkort wordt het ontwerp voor de water- en visverbindingen tussen het Markermeer en de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen in detail uitgewerkt.

Oostvaarders naar definitief ontwerp

Met de ondertekening van de voorkeursbeslissing heeft het project Oostvaardersoevers de planuitwerkingsfase bereikt. Nu gaan de samenwerkende organisaties - Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, gemeentes Almere en Lelystad, Staatsbosbeheer, Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland - het voorkeursalternatief uitwerken. Daarin liggen de voorwaarden vast waaraan het definitieve ontwerp moet voldoen: 

  • Nieuwe waterverbindingen om vismigratie mogelijk te maken
  • Nieuwe waterverbindingen om uitwisseling tussen het voedselrijke water uit de moerassen en het voedselarme water van het Markermeer mogelijk te maken
  • Buitendijkse luwten en ondiepe zones voor jonge vissen
  • Nieuwe verbindingen tussen het moerasgebied en de natte graslanden in de Oostvaardersplassen
  • Belevingswaarden voor recreanten creëren bij de nieuwe verbindingen

Met de stroming mee

Door de aanleg van waterverbindingen en natuurlijke land-waterovergangen kunnen vissen uit het Markermeer naar de ondiepe moerassen zwemmen om te paaien. Jonge vissen kunnen opgroeien in de ondiepe wateren van de ondergelopen rietvelden en graslanden. Als het waterpeil in die gebieden zakt, in de zomer en het najaar, kunnen ze met de stroming mee naar het diepere water. Via verbindingen voor vismigratie bereiken ze het Markermeer.

Weinig voedsel

Het Markermeer-IJmeer is door de Houtribdijk afgesloten van het IJsselmeer. Er is nauwelijks of geen stroming in het zoete water, waardoor er veel slib en weinig voedsel in zit. Met de waterkwaliteit neemt het aantal soorten dat er leeft af. Om dat tij te keren vindt onder meer het project Oostvaardersoevers plaats, één van de projecten van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Zo draagt het project eraan bij dat het Markermeer-IJmeer beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.