IJsselmeergebied

We willen het IJsselmeergebied ontwikkelen tot een robuust en veerkrachtig zoetwatersysteem. Met robuuste natuur die bestand is tegen de effecten van klimaatverandering. Een gebied dat ruimte biedt voor toegankelijke natuur, en voor een duurzame manier van wonen en werken.

Wat we doen

In het IJsselmeergebied gaan we de leefgebieden met elkaar verbinden. Op sommige plekken vergroten we de leefgebieden. We bevorderen de biodiversiteit door meer variatie in leefgebieden te maken. En we zorgen voor betere verbindingen tussen polder, meren en Waddenzee. Hierdoor ontstaat een compleet voedselweb dat niet afhankelijk is van slechts 1 of enkele soorten. Een robuust voedselweb.

De maatregelen samengevat:

  • We zorgen voor betere verbindingen tussen de polders, en de Waddenzee.
  • We verbinden leefgebieden van planten en dieren, bijvoorbeeld met vispassages of met een brakwaterzone.
  • We breiden leefgebieden uit met ondiep water, geleidelijke land-waterovergangen, of zandplaten.  Hiermee verbeteren we de kwaliteit van leefgebieden.
  • Hiermee bevorderen we de groei van planten- en diersoorten zodat de biodiversiteit in het gebied meer divers wordt.

Waarom is een veerkrachtige natuur belangrijk?

Het IJsselmeergebied heeft veel natuurfuncties. Het is een belangrijk kruispunt voor de vismigratie, bijvoorbeeld voor paling, de driedoornige stekelbaars en spiering. Trekvogels als de zwarte stern en grote karekiet gebruiken het gebied op hun noord-zuidroutes. Ze komen er om te om te rusten, foerageren en broeden. En het gebied heeft in de voedselketens belangrijke, grote en permanente bewoners zoals de zeearend, otter en snoek.

Tegelijkertijd zijn de meren belangrijk voor het woon- en werkklimaat, de inwoners, ondernemers en gebruikers van het gebied. De meren vormen een grote bron van zoet (drink)water en zijn een aantrekkelijk uitloop- en recreatiegebied voor de Randstad. Ook worden ze gebruikt voor visserij en transport.

Te weinig leefgebied en lage biodiversiteit

Het IJsselmeergebied is ‘slechts’ 90 jaar oud en daardoor nog in ontwikkeling. De biodiversiteit is laag en het voedselweb is beperkt en kwetsbaar. Op veel plaatsen zijn de oevers door dijken en dammen steil en verhard. Daardoor ontbreken natuurlijke leefgebieden met zachte randen, land-waterovergangen en zoet-zoutovergang. Er zijn, kortom, te weinig noodzakelijke leefgebieden van voldoende kwaliteit en omvang.

Ook ontbreken de nodige verbindingen tussen de leefgebieden. Soorten die belangrijk zijn voor een goed functionerend ecosysteem, kunnen hun levenscyclus niet voltooien. Deze hebben namelijk meerdere leefgebieden nodig.

Ecosystemen worden nog meer belast

Omdat het ecosysteem al kwetsbaar is, kan het extra belasting niet goed opvangen. Extra belasting komt door klimaatverandering, recreatie, toerisme, landbouw, zon, wind, geothermie en getijdenstroom. Verder neemt de vraag naar zoetwater toe. Dit vraagt onder andere om verbetering van de waterkwaliteit en zoutbeheersing voor bescherming van zoetwater.

Het realiseren van de maatregelen van de PAGW willen we doen om het ecosysteem te versterken. Om daarmee ruimte te maken voor menselijk gebruik met oog voor duurzame instandhouding van het natuurlijk ecosysteem.

Gebiedsagenda

De PAGW-maatregelen zijn onderdeel van de Agenda IJsselmeergebied 2050.