Filmpjes over IJsselmeergebied en Zuidwestelijke Delta online

Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwatergebied van West-Europa; met zijn 90 jaar jong is het ecosysteem nog volop in ontwikkeling. Het gebied is van groot belang voor vogels, vissen en vleermuizen, en dat moet zo blijven. Om ervoor te zorgen dat dit ecosysteem bestand is tegen klimaatverandering én wij als mensen dit gebied kunnen blijven gebruiken, werkt de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) aan de ecologische waterkwaliteit en natuur in het IJsselmeergebied.

Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwatergebied van Europa

Beeld: ©RVO / RVO
Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwatergebied van West-Europa.

Biodiversiteit

In het IJsselmeergebied gaan we de leefgebieden met elkaar verbinden. Op sommige plekken vergroten we de leefgebieden. We bevorderen de biodiversiteit door meer variatie in leefgebieden te maken. En we zorgen voor betere verbindingen tussen polder, meren en Waddenzee. Hierdoor ontstaat een compleet voedselweb dat niet afhankelijk is van slechts 1 of enkele soorten. Een robuust voedselweb. Zo laten we het jonge, kwetsbare ecosysteem groeien naar robuust en veerkrachtig zoetwater waar wij als mens ook van kunnen blijven profiteren. De video die gemaakt is over dit gebied, laat dat zien.

Zuidwestelijke Delta: een uniek leefgebied

Er is ook een video gemaakt over de Zuidwestelijke Delta. Het PAGW gebied Zuidwestelijke delta omvat de Rijn- Maas- Scheldemonding. Het is het overgangsgebied waar de grootste rivieren van Nederland (Rijn en Maas) en België (de Schelde) uitmonden in de zee. Hier vindt getijdenwerking plaats, wat voor een uniek leefgebied zorgt. Een paradijs voor alles wat zwemt en groeit.

Van oorsprong kenmerkt dit gebied zich als een veranderlijk stelsel van geulen, zandplaten, slikken en schorren dat is ontstaan door de dynamische werking van eb en vloed. Door de Deltawerken en andere aanpassingen functioneert het ecologisch systeem niet goed meer. Getijdenwerking ontbreekt grotendeels en veel zoet-zout overgangen zijn verdwenen.

PAGW: werken aan een levende delta

De PAGW werkt aan projecten om deze unieke delta natuur te herstellen met behoud van de waterveiligheid. De PAGW doet dit door het (gedeeltelijk) herstellen van de unieke kenmerken van de delta: Herstel van de natuurlijke landschapsvormende processen. Hierdoor kan de ecologische waterkwaliteit verbeteren en kenmerkend leefgebied herstellen. Daar waar mogelijk worden dynamiek en verbindingen herstelt. Zo gaat de biodiversiteit omhoog, en wordt het weer een veilig thuis voor dieren en planten; een plek waar ze kunnen overleven. Een sterk ecosysteem met stabiele soortengemeenschappen is beter bestand tegen de klimaatverandering.

PAGW; werken aan een levende delta!