Zuidwestelijke Delta video PAGW

In deze video is te zien wat er zoal speelt in de Zuidwestelijke Delta, en wat de rol van de PAGW hierin is. 

In de Programmatische Aanpak Grote
Wateren werken we met het rijk, de...

regio en maatschappelijke organisaties
samen aan een gezonde en veerkrachtige...

waternatuur. 

Eentje die samengaat met
een krachtige economie.

We voeren ruim twintig projecten uit
in de grote wateren van Nederland.

De grote wateren zijn: het
IJsselmeergebied, de grote rivieren...

het Waddengebied en de
Zuidwestelijke Delta.

De Zuidwestelijke Delta omvat de
Rijn-, Maas- en Scheldemonding.

Dat is het gebied waar de grote
zoete rivieren uitmonden in de zoute zee.

Daar waar rivier en zee verbonden zijn,
vinden natuurlijke processen plaats...

zoals getijdenwerking, waarbij het
zeewater het land indringt.

Dit zorgt voor uniek leefgebied.

De rivieren en de zee brengen allerlei
organische stoffen...

en mineralen met zich mee.

Daardoor is er in een verbonden delta
een rijkdom aan voeding...

in een gevarieerde leefomgeving.

Van snelstromend tot stilstaand
water en van zand tot slib.

Een paradijs voor alles dat
zwemt, nestelt en groeit.

Door de Deltawerken en andere aanpassingen
functioneert het ecologisch systeem

niet goed meer, want getijdenwerking
ontbreekt en de zoet-zout overgangen zijn verdwenen. 

PAGW werkt aan projecten om de unieke
deltanatuur te herstellen door leefgebieden te verbeteren en waar
mogelijk dynamiek en verbindingen te herstellen.

Want in dit grote aaneengesloten systeem
kunnen planten, dieren en insecten

in alle rust duurzaam groeien.

In de Delta werken we aan het behoud
van rijke slikken en platen.

Verbonden zeearmen en rivieren,
waterkerende landschappen

en herstel van het krekenlandschap.

Daardoor zien we meer
waterleven en vogels.

De biodiversiteit gaat omhoog door de
verschillende leefomgevingen en een rijk web van voedsel.

Zo wordt het weer een veilig thuis voor
bijzondere dieren, planten en insecten.

Ze overleven hier ook onder
extreme omstandigheden.

Een sterke populatie kan zich aanpassen
aan het veranderende klimaat.

Voor 2050 moet de waterkwaliteit
van onze grote wateren weer goed zijn.

Met een gezonde en veerkrachtige natuur.

Dat is goed voor de natuur
en ook voor onszelf als mens.