Onderwaternatuur Waddenzee

De Waddenzee is een dynamisch gebied waar eb en vloed grote delen elke 6 uur gedeeltelijk droog leggen. Het permanent onder water staande deel beslaat ongeveer de helft van de Nederlandse Waddenzee. De onderwaternatuur en ecologische waterkwaliteit van dit permanent onder water staande gebied gaat achteruit. Vanuit de PAGW willen we daar wat aan doen. De onderwaternatuur is beschermd vanuit diverse richtlijnen zoals de vogel- en de habitatrichtlijn (Natura 2000).

Doel van het project Onderwaternatuur Waddenzee is de ecologische waterkwaliteit te verbeteren door inrichtingsmaatregelen te treffen om de onderwaternatuur te herstellen. Dat doen we onder meer door maatregelen uit te werken die de visstand herstellen zoals het inrichten van schuilplaatsen voor vis, hard substraat terug te brengen in de Waddenzee, schelpdierbanken te herstellen en maatregelen uit te werken om ondergedoken zeegras te herstellen.

Leefgebied verbeteren

Door deze maatregelen te nemen verbeteren we het leefgebied voor onder andere vissen, schelpdieren, macrofauna en zeegras in de Waddenzee. Hiermee wordt de biomassa en biodiversiteit verhoogd en het voedselweb verstevigd waardoor de Waddenzee robuuster en klimaatbestendiger wordt. Het is van belang dat we blijvend inspanning leveren om ook in de toekomst verslechtering van de ecologische toestand in de wadden te helpen voorkomen. Dat draagt uiteindelijk bij aan een duurzame leefomgeving voor dier en mens.

Het project is gestart in 2024 en de ambitie is om de maatregelen in 2031 af te ronden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij projectmanager Sander de Vries: sander.de.vries@rws.nl