Waddengebied

In het Waddengebied werken we aan een sterk en veerkrachtig ecosysteem. Door dijken hebben we op een aantal plekken de natuurlijke dynamiek en het waterleven verloren. Door eb en vloed daar terug te brengen herstellen we de natuur. We geven de natuurlijke veranderingen van getij, wind en golven zoveel mogelijk vrij spel.

Voor en achter de dijken maken we overgangsgebieden, waar de onderwaternatuur zich kan herstellen. Daaruit kunnen nieuwe, grotere leefgebieden ontstaan.

Wat we doen

  • We verzachten harde overgangen tussen de Waddenkust en Waddenzee.
  • We herstellen de onderwaternatuur.
  • We laten slib in de Eems-Dollard bezinken en gebruiken het voor duurzame doelen.
  • We verduurzamen visserij, landbouw en toerisme.

Bekijk de video hieronder over het Waddengebied en de rol van de PAGW.

In de Programmatische Aanpak Grote Wateren werken we met het Rijk, de regio en maatschappelijke organisaties samen aan gezonde en veerkrachtige waternatuur.

Eentje die samengaat met een krachtige economie.

We voeren ruim twintig projecten uit in de grote wateren van Nederland.

Het IJsselmeergebied, de grote rivieren, het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta.

Laten we inzoomen op het Waddengebied.

De Waddenzee is het grootste intergetijdengebied ter wereld.

Een uniek natuurgebied, erkend door UNESCO.

Dat is iets waar we trots op zijn en dat komt met een verantwoordelijkheid.

Nergens anders heeft de natuur zoveel leefgebied en dynamiek gecreëerd als hier.

Getijden met het dagelijks eb en vloed zorgen samen met de wind voor dynamiek.

Door erosie en sedimentatie is er een bijzondere variatie van zandplaten, geulen en kreken ontstaan.

Een gedeelte van de zoute Waddenzee krijgt zoetwater vanuit het IJsselmeer en andere wateren, waardoor een groot deel van de Waddenzee een brak karakter heeft.

Zo zien we een natuurgebied met rust en overvloed aan leven met een hoge productie in verbinding met haar achterland en de rest van de wereld.

Dat zijn de kenmerken, het DNA dat wij in stand willen houden.

Met daarnaast rust, duisternis, stilte en openheid.

Door aanpassingen voor waterveiligheid, bereikbaarheid en economisch gebruik staat de Waddenzee onder druk.

Zo zijn onder andere het IJsselmeer, het Lauwersmeer en het Amstelmeer afgesloten.

Waardoor er minder ruimte is en de dynamiek wordt beperkt.

Met minder instroom van zoetwater beperken we ook de toevoer van voedingsstoffen in de Waddenzee.

Daarnaast gebruiken we de Waddenzee steeds intensiever voor delfstof, winning, scheepvaart en recreatie.

Om de vaargeulen diep genoeg te houden, wordt er op sommige plaatsen zelfs dagelijks gebaggerd.

Door klimaatverandering stijgen de watertemperatuur en het zoutgehalte.

Dat wordt alleen maar meer.

Dit leidt onder andere tot sterfte van schelpdieren, waardoor vogels voedsel tekort komen en bedreigd worden.

Met de Programmatische Aanpak Grote Wateren, PAGW, werken we op cruciale plekken aan het herstel van het ecosysteem.

We hanteren daarbij een stip op de horizon.

We werken toe naar een ecologisch streefbeeld.

Dat streefbeeld is ook een bouwsteen voor het natuurbeleid en het beheer van de Waddenzee.

De PAGW gaat over drie soorten maatregelen.

Verbindingen herstellen, ruimte geven aan dynamiek en aanleggen en verbeteren van leefgebieden.

We denken daarbij aan zoet-zoutverbindingen en we onderzoeken waar we de verbinding van de Waddenzee met het achterland weer kunnen herstellen.

Daarnaast is dynamiek en overvloed belangrijk.

Daarmee vangt de natuur grote verstoringen door bijvoorbeeld hitte en droogte zelf op.

Het gezond kunnen functioneren van de complete voedselketen is ook essentieel.

Algen die gegeten worden door schelpdieren, schelpdieren, door vissen en vogels, tot het cirkeltje rond is.

Daarmee blijft de Waddenzee een belangrijk voedselrijk gebied voor vissen en vogels die hier langs trekken of langere tijd leven.

Om meer leefgebied te creëren maken we de verharde dijken weer zacht en natuurrijk.

Dit zijn ideale rust en broed plekken.

Tenslotte proberen we de rust, stilte, openheid en nachtelijke duisternis te behouden.

Dit alles is belangrijk voor de kwaliteit van hun leefomgeving, voor mensen, maar vooral voor de natuur.

Laten we het Waddengebied meer robuust en veerkrachtig maken.

We herstellen het ecologisch evenwicht

De Wadden vormen een groot, aaneengesloten intergetijdengebied. Als het eb wordt, vallen zand- en slibvlakten hier droog. Het gebied is uniek in de wereld. De rijke natuur bestaat uit getijdengeulen, zeegrasvelden, mosselbanken, zandbanken, kwelders, stranden en duinen. Door zijn unieke natuurwaarden is de Waddenzee sinds 2009 Unesco Werelderfgoed. Al langer is het een Natura 2000-gebied.

Openluchtrestaurant voor trekvogels

Bij eb wordt de Waddenzee een openluchtrestaurant voor de miljoenen trekvogels die hier broeden of op doortocht zijn. De bodem zit vol kokkels, mossels, oesters en andere bodemdieren. Er leven duizenden zeehonden en bruinvissen in het gebied.

Verbinding tussen zoet en zout

In het oosten van het Waddengebied ligt de Eems-Dollard. Dit is ook een prachtig en zeldzaam natuurgebied. Van oorsprong is het een rijk leefgebied voor dieren en planten. Het is een van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water in een open verbinding samenkomen.

Verstoord ecologisch evenwicht

Het ecologische evenwicht in het Waddengebied is verstoord. Overgangsgebieden van land naar water en van zoet- naar zoutwater zijn verloren gegaan. Dit komt door landaanwinning en de aanleg van dijken en dammen. Intensieve visserij, beroepsvaart en toerisme beïnvloeden de ecologische robuustheid van het gebied. De Wadden lijden daarnaast onder klimaatverandering en de komst van planten of dieren die er van nature niet voorkomen.

Troebel water

De Eems-Dollard delta heeft te maken met zeer troebel water. Grotere vaargeulen voor de scheepvaart en belangrijke haven- en industriegebieden veranderden het gebied. De dynamiek in het estuarium van de Eems-Dollard veranderde mee. Slib dat uit zee wordt aangevoerd, kan niet meer neerslaan. Dit blijft hangen in het water. In dit troebele water kunnen planten en dieren niet leven. Soorten verdwijnen.

Ook hier zijn veel kwelders en slikken bedijkt en ingepolderd. Daardoor zijn leefgebieden zoals zeegrasvelden en schelpdierbanken verloren gegaan. Door de stijging van de zeespiegel kunnen platen en slikken verslibben en verdrinken. Dat leidt tot nog minder leefgebied.

Gebiedsagenda

De PAGW-maatregelen zijn onderdeel van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Programma Eems-Dollard 2050.