Waddengebied

In het Waddengebied werken we aan een sterk en veerkrachtig ecosysteem. Door bedijking is op een aantal plekken de natuurlijke dynamiek en het waterleven verloren gegaan. Door eb en vloed daar terug te brengen herstellen we de natuur. We geven de natuurlijke dynamiek van getij, wind en golven zoveel mogelijk vrij spel.

Voor en achter de dijken creëren we overgangsgebieden, waar de onderwaternatuur zich kan herstellen. Daaruit kunnen nieuwe, grotere leefgebieden ontstaan.

Wat we doen

  • We verzachten harde overgangen tussen de Waddenkust en Waddenzee.
  • We herstellen de onderwaternatuur.
  • We laten slib in de Eems-Dollard bezinken en gebruiken het voor duurzame doelen.
  • We verduurzamen visserij, landbouw en toerisme.

We herstellen het ecologisch evenwicht

De Wadden vormen een groot, aaneengesloten intergetijdengebied. Als het eb wordt, vallen zand- en slibvlakten hier droog. Het gebied is uniek in de wereld. De rijke natuur bestaat uit getijdengeulen, zeegrasvelden, mosselbanken, zandbanken, kwelders, stranden en duinen. Door zijn unieke natuurwaarden is de Waddenzee sinds 2009 Unesco Werelderfgoed. Al langer is het een Natura 2000-gebied.

Openluchtrestaurant voor trekvogels

Bij eb wordt de Waddenzee een openluchtrestaurant voor de miljoenen trekvogels die hier broeden of op doortocht zijn. De bodem zit vol kokkels, mossels, oesters en andere bodemdieren. Er leven duizenden zeehonden en bruinvissen in het gebied.

Verbinding tussen zoet en zout

In het oosten van het Waddengebied ligt de Eems-Dollard. Dit is ook een prachtig en zeldzaam natuurgebied. Van oorsprong is het een rijk leefgebied voor dieren en planten. Het is een van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water in een open verbinding samenkomen.

Verstoord ecologisch evenwicht

Het ecologische evenwicht in het Waddengebied is verstoord. Overgangsgebieden van land naar water en van zoet- naar zoutwater zijn verloren gegaan. Dit komt door landaanwinning en de aanleg van dijken en dammen. Intensieve visserij, beroepsvaart en toerisme beïnvloeden de ecologische robuustheid van het gebied. De Wadden lijden daarnaast onder klimaatverandering en de komst van planten of dieren die er van nature niet voorkomen.

Troebel water

De Eems-Dollard delta heeft te maken met zeer troebel water. Grotere vaargeulen voor de scheepvaart en belangrijke haven- en industriegebieden veranderden het gebied. De dynamiek in het estuarium van de Eems-Dollard veranderde mee. Slib dat uit zee wordt aangevoerd, kan niet meer neerslaan. Dit blijft hangen in het water. In dit troebele water kunnen planten en dieren niet leven. Soorten verdwijnen.

Ook hier zijn veel kwelders en slikken bedijkt en ingepolderd. Daardoor zijn leefgebieden zoals zeegrasvelden en schelpdierbanken verloren gegaan. Door de stijging van de zeespiegel kunnen platen en slikken verslibben en verdrinken. Dat leidt tot nog minder leefgebied.

Gebiedsagenda

De PAGW-maatregelen zijn onderdeel van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Programma Eems-Dollard 2050.