Toekomstbestendig Lauwersmeer

Het Lauwersmeer en de Waddenzee zijn Natura2000 gebieden met grote (potentiële) natuurwaarden. De natuur en ecologische waterkwaliteit van deze wateren zijn kwetsbaar. In 1969 is de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee en is het Lauwersmeer ontstaan. Het meer en zijn omgeving zijn waardevol voor natuur, landbouw, recreatie, militair gebruik en voor de berging en afvoer van water uit Groningen, Drenthe en Friesland.

Aanleiding

De primaire waterkering vormt een fysieke barrière tussen het zoete meer en de zoute Waddenzee. Vismigratie en een zoet-zout gradiënt zijn door de harde grens te beperkt waardoor de biodiversiteit, die hier van nature voor kan komen, te beperkt aanwezig is. In het gebied werken de betrokken overheden en partijen in het gebied aan een klimaatbestendig Lauwersmeer met betere overgang van zoet en zout water.

Beeld: ©Visit Wadden en Waterschap Noorderzijlvest

Doel

Doel van het project op lange termijn (voor 2033) is het onderbouwen en voorbereiden van de realisatie van een voorkeursalternatief voor het herstellen van een natuurlijke overgang tussen zoet- en zoutwater door een meer open verbinding te creëren tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee en met brakwaterzones in het Lauwersmeer. Zorgvuldige en doelgerichte samenwerking met de samenwerkende overheden en beheerders, en participatie van belanghebbenden in het gebied speelt een centrale rol in het project. Om zo de verschillende belangen zorgvuldig af te wegen, waaronder die van natuur- en waterkwaliteit, waterveiligheid en voldoende zoetwater voor de landbouw.

Aanpak

Hiervoor realiseren we op korte termijn (2024-2026) een meetnet chloride. Om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van zout en zoet water in het Lauwermeer en de omliggende landerijen. Ook gaan we de eerste ecologische monitoring en maatregelen nemen die toewerken naar een betere zoet-zout verbinding en daarmee de brakwaterzones. Zo ontwikkelen we kennis en effectbeoordelingen van de verschillende alternatieven voor een zoet-zout overgang. Dit draagt bij aan een zorgvuldige afweging om te komen tot het voorkeursalternatief voor een zoet zout overgang van het Lauwersmeer en de Waddenzee.

Beeld: ©Visit Wadden en Waterschap Noorderzijlvest