Pilot Welzinge en Schorerpolder

Het Schelde-estuarium bestaat uit de Vlaamse Zeeschelde en de Nederlandse Westerschelde en Voordelta (Vlakte van de Raan). Natuur en waterkwaliteit staan daar onder druk door bedijking, inpoldering, vaargeulverruiming, het intensieve scheepvaartverkeer, zandwinning en afvalwaterlozing. Een verbeterstap is gezet met de uitvoering van het Vlaams-Nederlands verdrag over de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Dat verdrag omvat een aantal maatregelen voor het in balans verbeteren van de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het estuarium.

Systeemanalyse

Als vervolgstap op dit verdrag is de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) in 2017 gestart met de ontwikkeling van een langetermijnperspectief voor de natuur in het Schelde-estuarium. De Schelderaad, met daarin de stakeholders van de VNSC, coördineert de stakeholderparticipatie.

In het voorjaar van 2019 is een systeemanalyse opgeleverd van de toestand van de Scheldenatuur en de te verwachten ontwikkelingen ervan. Deze analyse uitgevoerd door belanghebbenden en experts concludeert dat de natuur in het Schelde-estuarium nog niet voldoende robuust en veerkrachtig is en dat door belanghebbenden en de VNSC actie voor verbetering nodig is.

Gebiedsgericht werken

Tegelijkertijd zet de Provincie Zeeland in op gebiedsgericht werken en denken. Gebieden staan centraal, met een toon en taal die daarbij past. Er wordt meer ingezet op regionaal maatwerk. Met een geïntegreerde gebiedsaanpak wordt gezocht naar een goede balans tussen de verschillende maatschappelijke opgaves in een gebied. Die goede balans zoekt een netwerkregisseur samen met de stakeholders die belangen hebben in dat gebied (inclusief de bewoners en gebruikers).

Breed gedragen plan

De vraagstelling voor de pilot Welzinge en Schorerpolder is voor de provincie Zeeland: Kunnen we op basis van de gebiedsaanpak in een goede samenwerking komen tot een breed gedragen plan voor een herinrichting van deze polder waarin de diverse belangen van de stakeholders een plek krijgen?

De doelen van deze pilot:

1. Leren en ontdekken hoe we als stakeholders samen tot uitvoerbare plannen kunnen komen. Samen met de stakeholders wordt verkend hoe landbouw, klimaatbestendige natuur en veiligheid van het Westerscheldegebied elkaar kunnen vinden en eventueel versterken. Lerende wijs wordt ervaren welke belangen er zijn, welke gedachten daarachter zitten en hoe begrip voor elkaar kan worden opgebouwd. Tegelijkertijd leren we hoe het beste samengewerkt kan worden: wat werkt wel, wat werkt niet? Voortdurende evaluatie hiervan is onderdeel van het proces.

2. Het geven van een impuls aan de samenwerking tussen stakeholders en overheden als noodzakelijke stap op weg naar grootschalige, integrale gebiedsconcepten voor het simultaan werken aan veerkrachtige en robuuste deltanatuur, ecologische waterkwaliteit, klimaatbestendige waterveiligheid en duurzame landbouw.

3. Het maken en uitvoeren van een plan (schetsontwerp en uitvoeringsplan) voor de herinrichting van de polder op basis van een integraal gebiedsconcept waarin de opgaves zoals onder 2 benoemd, een plek krijgen.

Toekomst

In het eerste jaar (2024)  gaan we kijken of het lukt om samen tot een schets voor de herinrichting van het gebied te komen. Op basis daarvan worden de maatregelen bepaald.

Onlangs werd er een eerste bijeenkomst gehouden om over dit project te praten. Zie de informatie op deze website.