Vis en Vogels Rijn- Maas- Scheldemonding (preverkenning)

De Rijn- Maas- Scheldemonding (RMS) is een nationaal en internationaal belangrijk deltagebied voor vissen en vogels. De RMS strekt zich uit van de Westerschelde, Voordelta, de Nieuwe Waterweg richting de Brabantse rivieren tot aan de Biesbosch. De RMS dient voor veel verschillende soorten vis als kraamkamer en toegangspoort naar het achterland. Voor grote populaties vogels is de delta van groot belang als foerageer-, rust- en broedgebied.

Waarom nodig?

De aanwezigheid van vissen en vogels zegt iets over de ecologische toestand. Zij staan namelijk op een hoog niveau in de voedselketen.  Analyses en onderzoek laten zien dat het niet goed gaat met de populaties vis en vogels in de RMS. Investeringen om de ecologie en natuurwaarden in het gebied te verbeteren hebben op systeemniveau nog onvoldoende tot resultaten geleid. De ongunstige ecologische waterkwaliteit, gebrek aan verbindingen en kwalitatief laagwaardige leefgebieden zijn belangrijke oorzaken van een lage biomassa vis in de diverse deltawateren. Daarnaast zorgt het voor een slechte staat van instandhouding voor vogels in het gebied. In de RMS is daarom behoefte aan herstel van de leefgebieden, verbindingen en dynamiek die binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) worden nagestreefd.

Doel en aanpak

Doel van deze pre-verkenning is te komen tot een overzicht van mogelijke systeemmaatregelen om de leefomstandigheden voor vissen en vogels in de RMS te verbeteren. Een goed inzicht in de (a)biotische omstandigheden die leiden tot hoogwaardige leefomstandigheden voor vissen en vogels ontbreekt op dit moment. Deze thematische preverkenning richt zich daarom op het oplossen van deze kennisachterstand. Hierbij wordt in eerste instantie gefocust op vissen en in tweede instantie op de relatie tussen vissen en visetende vogels. Op basis van deze resultaten wordt vervolgens onderzocht welke systeemmaatregelen effectief zijn om de leefomstandigheden van vissen en daarmee ook die van (visetende) vogels te verbeteren.

Tijdens de preverkenning wordt de gehele RMS monding integraal bezien. Op basis van de resultaten worden naar verwachting focusgebieden ge√Įdentificeerd die kansrijk zijn voor verbeteringen van de leefomstandigheden voor vissen en vogels. Voor deze focusgebieden worden mogelijke systeemmaatregelen die bijdragen aan realisatie van de doelstellingen van de PAGW op RMS systeemniveau uitgewerkt.

Kaart preverkenning bij de monding van de Rijn, Maas en Schelding
Beeld: ©PAGW / PAGW

Planning

De preverkenning Vis en Vogels heeft een looptijd van 3 jaar. Eind 2026 wordt het eindproduct in de vorm van een optiedocument met kansenkaarten opgeleverd.