PAGW in 2-0-2-2: wat staat er op stapel (deel 1) ?

2022 is een paar weken aan de gang. De mensen die werken aan een levende delta - wat verwachten ze van dit jaar? Wat wensen ze? Waar kijken ze naar uit?
Vier mensen vertellen over hun PAGW in 2-0-2-2. Dit keer over de Oostvaardersoevers en het Rivierengebied. 

Oostvaardersoevers: richting ontwerp in 2022

Oostvaardersoevers naar ontwerp

Het project Oostvaardersoevers levert water- en visverbindingen op tussen het Markermeer en de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Die verbindingen helpen de natuur in Nationaal Park Nieuw Land te versterken. Dat doel stelt de ontwerpers wel voor een uitdaging; in het Markermeer staat het water namelijk 4 meter hoger. ‘Vismigratie van Markermeer naar beneden is geen probleem. Maar hoe moeten vissen vanuit de Oostvaardersplassen naar boven zwemmen? Dit vraagt om innovatieve oplossingen.’ Dat zegt Sylvia de Bres, communicatieadviseur en woordvoerder bij 4 PAGW-projecten in het IJsselmeergebied namens Rijkswaterstaat. 2 projecten gaan dit jaar de planuitwerking in, waaronder de Oostvaardersoevers.

Samenwerken met de omgeving

‘Wij gaan in 2022 het voorkeursalternatief uitwerken in een ontwerp. Hierbij willen we weer  samenwerken met de omgeving, dus we zijn benieuwd hoe die ertegenaan kijkt. Eerder liep een klankbordgroep met omwonenden en belanghebbenden wat stroef vanwege grote verschillen in kennis- en informatieniveau. De technische kennis bij belanghebbenden is vaak stukken groter. Burgers voelen zich daarbij soms verloren. Nu richten we een klankbordgroep in voor de 2 hoofdonderwerpen Beleving en Ecologie. De deelnemers kunnen kiezen met welk onderwerp zij willen meedoen. Met allebei kan ook.’

Bij de omwonenden praten mensen mee vanuit hun eigen achtergrond. Wat heeft een kanovaarder nodig, wat wil een bewoner? Vinden zij hun wensen terug in het ontwerp? Zo nee, valt dan het ontwerp aan te passen? ‘Daarom is het zo belangrijk om hen ook tijdens het ontwerpproces te betrekken’, zegt Sylvia. ‘En hóóp ik dat we dit jaar weer live bij elkaar komen. Mensen die voor hetzelfde doel samen zijn, inspireren elkaar en kunnen een plan verrijken!’ Als alles meezit, gaat PAGW-project Oostvaardersoevers in december van planuitwerking naar projectbesluit. Dan verschijnt ook de uitvoering op de horizon. Maar dat duurt nog even.

Hoe moeten vissen vanuit de Oostvaardersplassen naar boven zwemmen?

Roerdomp tussen het riet
Beeld: Jonathan Leeuwis, Staatsbosbeheer
De roerdomp voelt zich thuis in riviernatuur.

Live bijeen voor riviernatuur

In het recente verleden hebben de rivieren in Nederland veel ruimte gekregen om watermassa’s snel af te voeren. Ook natuur en recreatiemogelijkheden kregen daarbij een stimulans – goede ingrepen die hun waarde bewezen hebben. Maar hoe zorg je dat riviernatuur ook op de lange termijn tegen een stootje kan? Die moet immers bestand zijn tegen langdurige droogte, maar ook tegen extreem hoogwater. ‘Wat is er nodig om de rivieren klimaatbestendig te maken’, zegt Gisèlle Snels, lid van het procesteam PAGW Rivieren. ‘Wat wil je in 2050 bereikt hebben, als de PAGW erop zit?’ Zij zet zich in om betrokken partijen te verbinden: de provincies, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties en landbouwsector.

Breed gedeelde toekomstvisie

Met dat doel werden er in 2021 webinars gehouden over de Ecologische Systeemopgave die voor het hele Rivierengebied is gemaakt. Deze wetenschappelijke onderbouwing van wat er nodig is voor een robuust ecologisch riviersysteem leverde een breed gedeelde toekomstvisie op. In 2022 krijgt de opgave handen en voeten voor specifieke kerngebieden in het Rivierengebied: in de preverkenningen IJssel-Vechtdelta, Gelderse Poort en Biesbosch. 2022 staat dan ook in het teken van gesprekken met alle betrokken partijen, met als doel brede steun voor de uitwerking en intentieverklaringen voor verdere samenwerking. ‘Daarom kijk ik er ook naar uit om elkaar weer fysiek te zien! Om elkaar bij te praten, op ideeën te brengen en warm te laten lopen voor de nieuwe riviernatuur. Daar kan geen webinar tegenop.’

Ik kijk ernaar uit om elkaar weer fysiek te zien