Natuurwinstplan voor robuuste ecosystemen

Met een nieuwe manier van denken over natuurherstel kunnen we gezonde natuur in de grote wateren ontwikkelen. Daarvoor zijn robuuste, veerkrachtige ecosystemen nodig, als basis voor Natura 2000-doelen van de grote wateren als geheel. Dat stelt het Natuurwinstplan Grote Wateren van LIFE IP Deltanatuur en de Programmatische Aanpak Grote Wateren, dat in 2022 handen en voeten gaat krijgen.  

Noordse stern voert met gespreide vleugels het ene jong een visje, terwijl het andere jong toekijkt
Beeld: Jan-Baks-Wildlife-Photography
Noordse stern voert jong een visje. Deze kustvogel broedt in het hoge noorden en overwintert op de zuidpool. Hij legt jaarlijks tienduizenden kilometers af.

Nieuwe leefgebieden

De Nederlandse delta ligt op een kruispunt van internationale flyways en swimways voor vogels en vissen. Twee keer per jaar is het een komen en gaan van vogels die hier eten en uitrusten op de grote trek van noord naar zuid of omgekeerd. Voor vissen is het van levensbelang om zich door alle wateren te bewegen. Ondanks initiatieven om hen te beschermen blijven deze dieren in aantallen en soortenrijkdom afnemen. Die daling is te keren door de natuur in de grote wateren te versterken. 

Dat gaat gebeuren door de natuurlijke processen te herstellen. Door vogels, vissen en waterdieren meer leefruimte te geven met nieuwe leefgebieden. En door goede verbindingen te creëren met omliggende natuur. Zo’n robuust ecosysteem blijft duurzaam in stand, ook bij klimaatverandering. Het Natuurwinstplan Grote Wateren beschrijft welke mogelijkheden en grenzen daarbij vanuit Natura 2000 gelden. Ook laat het plan met vier voorbeelden van natuurgebieden in de grote wateren zien hoe de strategie kan uitwerken. 

Goede verbindingen met omliggende natuur

Het Rijk heeft twee belangrijke ambities voor de grote wateren. We willen het oorspronkelijke dynamische karakter van het watersysteem herstellen. En we willen onze Natura 2000-doelstellingen behalen, met de focus op behoud en herstel van de biodiversiteit. Met het Natuurwinstplan Grote Wateren willen we beide opgaven verenigen. We, dat zijn de overheden en natuurorganisaties aangesloten bij het Europese programma LIFE IP Deltanatuur. Zoals Rijkswaterstaat, de ministeries van LNV en I&W, de Vogelbescherming en Staatsbosbeheer. Met de uitvoering van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) sluiten we aan op het Natuurwinstplan.