Voorbereiding 3e tranche PAGW van start

De 3e tranche voor PAGW-projectvoorstellen gaat van start. Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) nodigen regionale overheden en belangenorganisaties uit om te reageren op projectvoorstellen van het Rijk voor de 3e tranche van PAGW en om ideeën naar voren te brengen. Eind 2022 valt het besluit aan welke projecten budget wordt toegekend.

Werken in fases

De PAGW is in 2018 gestart en loopt door tot 2050.  Maar we voeren de PAGW projecten niet allemaal tegelijk uit. Dat is niet haalbaar en niet betaalbaar. En vanuit ecologisch oogpunt is het niet zinvol. Daarom werkt de PAGW gefaseerd.

Selectiekaders

De kaders voor de selectie van de 3e tranche projecten worden genoemd in de Kamerbrief van 8 maart 2022. Hierin staat ook dat de ministeries in gesprek willen met regionale overheden en maatschappelijke organisaties over de invulling van de 3e tranche. Een specifieke uitwerking voor het criterium ecologisch doelbereik voor het Rivierengebied leest u in dit memo.

Groslijst met ideeën

Vertrekpunt voor dit gesprek vormt de lijst met 33 maatregelen.  U vindt deze lijst met 33 maatregelen in de Conclusies Verkenning Grote Wateren uit 2017.
In bijlage 2 van de uitnodigingsbrief van 10 maart 2022 aan de regio's vindt u  een groslijst met ideeën voor mogelijke 3e tranche-projecten.

Wilt u meer weten over de aanloop naar het besluit over de 3e tranche? Lees dan het interview met 3 collega’s hierover. Meer over de aanpak van PAGW vindt u via Hoe we werken.

Reageren

Voor de gesprekken met overheden en andere belanghebbenden in de regio over mogelijke projectvoorstellen zijn geen vaste procedures. U kunt de gesprekken voeren in de bestaande gebiedsgerichte overleggen waar het Rijk aan tafel zit voor ecologische waterkwaliteit, natuur en waterveiligheid. Ook gesprekken buiten deze overleggen om zijn mogelijk.

Luchtfoto Friesland Middelgronden