Groen licht voor MER Wieringerhoek

Het milieueffectrapport over natuurproject Wieringerhoek heeft het groene licht gekregen. Volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage bevat het rapport voldoende en correcte informatie over de milieugevolgen van de plannen voor het noordwestelijke IJsselmeergebied. Dat maakt het betrouwbare input voor het definitieve besluit over het project.

Wieringerhoek
Beeld: ©©Witteveen+Bos. / Witteveen+Bos.

Het IJsselmeer is onmisbaar als leefgebied van dieren en planten, als zoetwatervoorziening, recreatiegebied en meer.
Om op deze functies te kunnen rekenen moet het ecosysteem over de veerkracht beschikken om de gevolgen van klimaatverandering en gebruik op te vangen. Het natuurproject Wieringerhoek heeft dan ook als doelen:

  • Nieuwe zoetwaterleefgebieden creëren in de overgang van land naar water
  • De verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer versterken door een nieuwe zoet-zoutovergang te creëren
  • Bijdragen aan het terugdringen van de verzilting

Ontwerp Voorkeursbesluit

Met deze maatregelen, uitgewerkt in het ontwerp Voorkeursbesluit (VKB), willen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de natuur en de waterkwaliteit in de noordwesthoek van het IJsselmeergebied verbeteren. Het milieueffectrapport (MER) heeft in kaart gebracht welke gevolgen de uitvoering van het VKB heeft voor het water, landschap, de natuur, bodem en cultuurhistorie. Het ontwerp Voorkeursbesluit en het milieueffectrapport van Wieringerhoek lagen vanaf half december tot eind januari ter inzage. Hierop zijn 12 formele reacties van 20 personen en organisaties ingediend. 

De ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Natuur en Stikstof laten de adviezen van de MER meewegen, wanneer zij dit jaar het definitieve besluit over het natuurproject Wieringerhoek nemen.