Ecologische streefbeelden PAGW 2022 – eerste concept op basis van bestaande literatuur

Om in beeld te brengen hoe vanuit ecologisch oogpunt gewenste toekomstbeelden voor de grote wateren eruitzien, stellen we een zogenaamd streefbeeld op. Het streefbeeld geeft per groot water een concretere uitwerking van hoe de ambitie van de PAGW voor 2050 bereikt kan worden. Zodat meetbaar wordt wat het doel is van de voorgenomen maatregelen. Het streefbeeld is daarbij geen eindpunt, maar geeft richting: welke kant moeten we op?

De voorliggende streefbeelden zijn te beschouwen als een eerste proeve. Ze zijn in hoge mate een compilatie van eerder gepubliceerd materiaal en zijn ook nog niet compleet. Vaak ontbreekt nog de kwantificering van leefgebieden/ecotopen, connectiviteit en dynamiek. In de rapportage wordt een advies gegeven hoe de open einden verder op te pakken.

  • Hoofdrapport: beschrijving werkwijze, conclusies en adviezen
  • Bijlagenrapport: eerste proeve van het ecologisch streefbeeld per groot water

U kunt het rapport downloaden via onderstaande link: