Ontwikkelingsperspectief Grote Wateren eindrapportage

Rijkswaterstaat heeft, in opdracht van de ministeries van IenW en LNV, verkend wat nodig is om de Grote Wateren ecologisch gezond en toekomstbestendig te maken. Het resultaat van deze Verkenning Grote Wateren is een voorstel voor een maatregelenpakket voor het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek van het water en de ecologische processen die daarbij horen. Het ontwikkelingsperspectief Grote Wateren plaatst het pakket ecologische maatregelen in de samenhang van het integrale deltasysteem.