Ecologische criteria doelbereik PAGW-projecten voor de rivieren

Memo over het (ecologisch) doelbereik voor PAGW van voorstellen voor projecten ingediend in het kader van de 3e tranche PAGW. Doel is een ecologische robuust riviersysteem.
In het memo staat een samenvatting van het beoordelingskader van de ecologische systeemopgave. Het beoordelkngskader met ecologische criteria helpt om een onafhankelijke inschatting van de bijdrage aan het doelbereik PAGW te kunnen maken. Het biedt daarmee transparantie in het keuzeproces en is ondersteunend aan IenW en LNV bij de beoordeling en selectie van voorstellen voor de 3e tranc he PAGW. Dit beoordelingskader gaat alleen in op de inhoudelijke aspecten van PAGW rivieren.