Rivieren en klimaat - PAGW : effecten van lage rivierpeilen op de vochttoestand van uiterwaarden langs de Rijn en Maas

Studie die deel uitmaakt van een verkenning van de effecten van lage rivierpeilen op de klimaatbestendigheid van het wensbeeld van de Natuurverkenning Grote Rivieren en Programmatische Aanpak Grote Wateren.

Dit wensbeeld is door Wageningen Environmental Research (WEnR) gekwantificeerd in arealen van verschillende ecotooptypen. Deze kwantificering is uitgevoerd voor verschillende hotspot gebieden langs de Rijntakken en Maas. Doelstelling van dit rapport is het bepalen van de vochttoestand van ecotooptypen in het rivierengebied bij verschillende klimaatscenario’s. Deze toetsing is uitgevoerd voor de huidige ecotopenverdeling (kaarten van vierde cyclus ecotopenkartering) en voor het wensbeeld (de ecotopenverdeling in 2050). Deze informatie heeft WEnR vervolgens gebruikt voor de optimalisatie van het wensbeeld van ecotooptypen in de hotspot gebieden in 2050 (Van der Sluis et al., 2020). Deze studie beperkt zich tot de effecten van lage rivierpeilen op ecotopen in uiterwaarden via de (grond)waterstand; effecten via watertemperatuur en stroming zijn buiten beschouwing gelaten. Ook de effecten van hogere rivierafvoeren zijn niet meegenomen, evenals wateraanvoer via kwel en neerslag en afvoer via verdamping en wegzijging. De analyses zijn uitgevoerd voor drie van de vier hotspot gebieden (Gelderse Poort, IJssel- Vechtdelta, Grensmaas), als ook voor de andere riviertrajecten in het bovenrivierengebied van Rijn en Maas. De Biesbosch is buiten beschouwing gelaten vanwege het ontbreken van recente ecotopenkaarten.

U kunt het rapport downloaden via onderstaande link: