Effecten van temperatuurtoename op de grote wateren: een literatuurstudie met data-overzicht

Deze studie is een analyse van de effecten en mogelijke effecten van opwarming op de Nederlandse grote wateren op basis van internationale literatuur en datareeksen van Rijkswaterstaat en het KNMI. Daarbij stonden drie vragen centraal: 1) Wat zijn de effecten op voedselweb en soortgroepen, 2) hoe is de relatie met andere stressoren en 3) wat zijn de gevolgen voor de KRW en Natura 2000 beoordeling. Bij de beantwoording van de eerste vraag is onderscheid gemaakt tussen de vier hoofdwatersystemen Waddenzee,
Zuidwestelijke Delta, Rivierengebied en IJsselmeergebied. Uit de studie komt naar voren dat opwarming van het water in alle vier hoofdwatersystemen aantoonbaar is.

U kunt het rapport downloaden via onderstaande link: