PAGW Dashboard Systeemkwaliteit Grote Wateren : onderbouwing indicatoren en rekenregels

De PAGW-stuurgroep wil inzicht op het bereiken van de ecologische doelen die volgen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 verplichtingen. Daarvoor is het PAGW Dashboard Systeemkwaliteit grote wateren (in dit rapport verder benoemd als Dashboard) ontwikkeld. Het geeft in één oogopslag inzicht in de voortgang van de doelrealisatie van de PAGW; de veranderingen van zowel de individuele waterlichamen als in de vier grote wateren waar de PAGW zich op richt. Het Dashboard is informerend en evaluerend, en is aanvullend op maar niet in plaats van de KRW en Natura 2000 beoordeling.
Dit rapport beschrijft de uitwerking van dit Dashboard. Omdat PAGW en het LIFE IP Deltanatuur programma vergelijkbare doelstellingen hebben is hierin samengewerkt.
Tijdens de uitwerking van het dashboard (2019 – 2021) zijn de verschillende onderdelen van het Dashboard vastgesteld door de Stuurgroep PAGW

U kunt het rapport downloaden via onderstaande link: