Biesbosch Rijn-Maasmonding

De Biesbosch Rijn-Maasmonding is een omvangrijk gebied. Het is één van de weinige zoetwatergetijdengebieden die de wereld telt. Dit gebied vormt één van de hotspots uit de ecologische systeemopgave van PAGW-Rivieren. Ondanks verschillende uitgevoerde projecten en geplande maatregelen, blijkt uit onderzoek dat in de grotere wateren van de Biesbosch Rijn-Maasmonding de natuur- en waterkwaliteit de komende jaren nog steeds niet op orde is, en op sommige plekken zelfs nog verder verslechtert. Klimaatverandering en een toenemend maatschappelijk gebruik zorgen ervoor dat de druk op de Biesbosch Rijn-Maasmonding verder toeneemt. In de preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding (BRM) wordt onderzocht hoe de natuur en de ecologische waterkwaliteit verbeterd kunnen worden en welke maatregelen de meeste kansen bieden om een robuust en veerkrachtig ecosysteem te ontwikkelen.

Biesbosch Rijn-Maasmonding

We starten met een preverkenning. Daarin brengen we de ecologische samenhang en de knelpunten in deBiesbosch Rijn-Maasmonding in beeld. We verkennen hoe de natuur en de ecologische waterkwaliteit verbeterd kan worden en welke maatregelen de meeste kansen bieden om de Biesbosch Rijn-Maasmonding ecologisch robuust en veerkrachtiger te maken om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Een kaart van het Biesbosch-Rijnmaasmondingsgebied, rijkende van de Biesbosch tot de kust, en van Rotterdam tot Ouddorp en Moerdijk.
Beeld: ©Rijksoverheid
Kaart van het Biesbosch Rijn-Maasmondingsgebied.

Kansrijk gebied

De Biesbosch Rijn-Maasmonding is één van de hotspots uit de ecologische systeemopgave van PAGW-Rivieren. Het gebied van de Biesbosch en Rijn-Maasmonding is uniek in Nederland. Dat komt door de afwisseling van eb en vloed, de semi-open verbinding met de Noordzee en de overgangen van zoet naar zout. Het water is van grote betekenis voor vele gebruiksfuncties binnen de regio, maar vormt ook het hart van de Nederlandse Delta voor wat betreft de aanvoer-, afvoer en bufferfunctie van het water in ons land. De Biesbosch Rijn-Maasmonding is voor het riviersysteem een bijzonder en kansrijk gebied.

Aanpak is nodig

Ondanks verschillende uitgevoerde projecten en geplande maatregelen, blijkt uit onderzoek dat in de grotere wateren van de Biesbosch Rijn-Maasmonding de natuur- en waterkwaliteit de komende jaren nog steeds niet op orde is, en op sommige plekken zelfs nog verder verslechtert. Klimaatverandering en een toenemend maatschappelijk gebruik zorgen ervoor dat de druk op de Biesbosch Rijn-Maasmonding verder toeneemt.

Wat we (gaan) doen

We maken een aantal producten: een ecologische systeemanalyse, een ecologische systeemopgave, een ecologisch toekomstperspectief en een maatregelenlijst. Deze worden geschreven voor de periode tot aan 2050 met een doorkijk naar 2100. We houden daarbij rekening met veranderende (klimaat)omstandigheden en economische ontwikkelingen en medegebruik op duurzame wijze. De voorgestelde maatregelen stemmen we af met de omgeving en kijken waar mogelijk naar koppeling met andere aan water en ecologie gerelateerde opgaven.

Samenhang met andere opgaven

Welke maatregelen waar en wanneer uitgevoerd kunnen worden, wordt in samenhang gebracht met andere actuele opgaven in de regio. Daarbij kijken we onder andere naar de klimaatverandering, de waterveiligheidsopgave, de verziltingsrisico’s, de zoetwateropgave, de gebiedsgerichte aanpak maar ook naar het huidige en toekomstige economische gebruik van het gebied. 

Deze preverkenning heeft een directe relatie met PAGW Zuidwestelijke Delta, de ontwikkeling van PAGW Streefbeelden en PAGW-preverkenning Vogels en Vis Zuidwestelijke Delta.

De planning

De totale preverkenning duurt ten minste tot eind 2024. Meer informatie wordt binnenkort bekendgemaakt op deze site. 

In gesprek en meer informatie

Afstemming met de omgeving is relevant en maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak bij voorgestelde maatregelen van wezenlijk belang. Daarover gaan we met verschillende omgevingspartijen in gesprek. Wil je meer weten over deze preverkenning of met ons in contact komen? Mail dan naar Biesbosch-rijnmaasmonding@rws.nl