Reserveringen projecten 3e tranche PAGW bekend

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Van der Wal-Zeggelink van Stikstof en Natuur hebben de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun reserveringen voor de 3e tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren. 
Het beschikbare rijksbudget van €347,2 miljoen reserveren zij voor inrichtingsprojecten, preverkenningen (€ 8 mln), onvoorzien (€35 mln) en programmamanagement (€6 mln).

Beeld: ©Gerhard van Roon/Kunst en Vliegwerk

 €238,5 mln voor inrichtingsprojecten

De ministers reserveren Rijksbudget voor de volgende inrichtingsprojecten:

 • Boschplaat–Terschelling - dynamiek in de Zeereep,
 • ­Toekomstbestendig Lauwersmeergebied, 
 • ­Derde tranche Friese IJsselmeerkust (gedeeltelijk),
 • ­Optimaliseren Oostvaardersoevers, 
 • ­IJssel-Vechtdelta, onderdelen Binnendelta Ketelpolder / Binnendelta Zwarte Meer/Ketelmeer, Zandhonger kom Oosterschelde, 
 • ­Vierwaarden, 
 • ­Eemszijlen, 
 • ­Gelderse Poort (gedeeltelijk)
 • ­Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium, en 
 • ­Herstel Onderwaternatuur Waddenzee. 

Deze projecten worden via getrapte besluitvorming nader uitgewerkt tot projectbesluiten voor de feitelijke realisatie. Het Rijk gaat in gesprek met de indieners van de projecten over proces en inhoud voor deze getrapte besluitvorming. 

€ 59,7 miljoen nog niet verdeeld

De ministers besluiten in 2023 over € 59,7 miljoen van het beschikbare budget voor de derde tranche. Voor een vijftal projectvoorstellen is meer informatie nodig om hierover te kunnen besluiten. Het gaat om de projectvoorstellen:

 • Getij Grevelingen (meerkosten 2e tranche);
 • Ecologische stapsteen Maas-Waal bij Sint Andries;
 • ­Getijdenmaas
 • ­Kustontwikkeling Zurich-Koehool incl. Programma Harlingen
 • ­IJssel-Vechtdelta, onderdelen Uiterwaarden IJssel en Uiterwaarden Vecht