Omgevingsscan actoren preverkenning IJssel-Vechtdelta

Deze studie is een van de bouwstenen van de preverkenning Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) IJssel-Vechtdelta, waarin wordt gekeken welke bestaande plannen, visies en relevante ontwikkelingen er binnen dit gebied zijn.

Voor het PAGW-gebied IJssel-Vechtdelta zijn bestaande plannen, visies en relevante ontwikkelingen (tot 2050) voor ecologie en natuur evenals voor andere beleidsvelden in beeld gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van visie- en beleidsdocumenten en een reeks interviews met belangrijke stakeholdergroepen waaronder provincies, gemeenten, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en waterschappen.

Op basis van deze bestaande plannen en ontwikkelingen hebben we vervolgens inzichtelijk waar in relatie tot de autonome ontwikkelingen kansen en bedreigingen liggen voor het realiseren van de PAGW-opgaven.