Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur

De jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2021 is gepubliceerd. Het verslag informeert wat er in 2021 is bereikt binnen de programma’s PAGW, KRW en Natura 2000. De jaarrapportage is een bijlage bij de Staat van Ons Water, die minister Harbers (IenW) op 18 mei aan de Tweede Kamer aanbood.

Pontische meeuw in vlucht
Beeld: Jonathan Leeuwis, Staatsbosbeheer
Pontische meeuw in vlucht

Onder de noemer PAGW lopen er diverse projecten die de waterkwaliteit verbeteren en de natuur versterken. Zo konden er extra eilanden in de Marker Wadden worden aangelegd dankzij financiële steun van PAGW. Binnen PAGW-projecten als Wieringerhoek en Oostvaardersoevers zijn stappen gezet in de planvorming. En met Natura 2000-budget heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de gevolgen van het extreme hoogwater in de Maas afgelopen zomer op de natuur in de uiterwaarden.

RWS jaarbericht 2021

Ook het jaarbericht 2021 van Rijkswaterstaat kwam 18 mei uit, met voor het eerst ‘natuur’ als apart thema. Een artikel belicht de kansen om projecten voor waterveiligheid te combineren met versterking van het ecosysteem. Lies van Nieuwerburgh (Rijkswaterstaat) en Silvia Mosterd (Waterschap Noorderzijlvest) leggen uit dat dijkversterking goed samengaat met herstel van natuurlijke processen. Onder de zeedijk Lauwersmeer-Vierhuizergat bijvoorbeeld komen buizen te liggen waar vissen doorheen kunnen zwemmen. Daardoor ontstaat een groter leefgebied met zachte overgangen tussen zout en zoet en diep en ondiep water.