3e tranche PAGW

Begin 2022 is de voorbereiding voor de 3e tranche PAGW van start gegaan. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) hebben begin maart regionale overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om te reageren op projectvoorstellen van het Rijk voor de 3e tranche van PAGW en om ideeën naar voren te brengen. Tot 1 september 2022 konden ideeën voor 3e tranche projecten worden ingestuurd. Er zijn 33 ideeën ingediend. Op 20 december 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd welke projecten er zijn geselecteerd. Zie hiervoor het nieuwsbericht.

Beoordeling

Najaar 2022 zijn alle binnengekomen voorstellen door de ministeries van IenW en LNV bekeken en beoordeeld op de criteria zoals die benoemd zijn in de Kamerbrief van 8 maart 2022. De ministers hebben in december een besluit genomen over de invulling van de 3e tranche.

€238,5 mln voor inrichtingsprojecten

 De ministers reserveren Rijksbudget voor de volgende inrichtingsprojecten:

 • Boschplaat–Terschelling - dynamiek in de Zeereep,
 • ­Toekomstbestendig Lauwersmeergebied, 
 • ­Derde tranche Friese IJsselmeerkust (gedeeltelijk),
 • ­Optimaliseren Oostvaardersoevers, 
 • ­IJssel-Vechtdelta, onderdelen Binnendelta Ketelpolder / Binnendelta Zwarte Meer/Ketelmeer, Zandhonger kom Oosterschelde, 
 • ­Vierwaarden, 
 • ­Eemszijlen, 
 • ­Gelderse Poort (gedeeltelijk), 
 • ­Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium, en 
 • ­Herstel Onderwaternatuur Waddenzee. 

Deze projecten worden via getrapte besluitvorming nader uitgewerkt tot projectbesluiten voor de feitelijke realisatie. Het Rijk gaat in gesprek met de indieners van de projecten over proces en inhoud voor deze getrapte besluitvorming. 

€ 59,7 miljoen nog niet verdeeld

De ministers besluiten in 2023 over € 59,7 miljoen van het beschikbare budget voor de derde tranche. Voor een vijftal projectvoorstellen is meer informatie nodig om hierover te kunnen besluiten. Het gaat om de projectvoorstellen:

 • Getij Grevelingen (meerkosten 2e tranche);
 • Ecologische stapsteen Maas-Waal bij Sint Andries;
 • ­Getijdenmaas
 • ­Kustontwikkeling Zurich-Koehool incl. Programma Harlingen
 • ­IJssel-Vechtdelta, onderdelen Uiterwaarden IJssel en Uiterwaarden Vecht