3e tranche PAGW

Begin 2022 is de voorbereiding voor de 3e tranche PAGW van start gegaan. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) hebben begin maart regionale overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om te reageren op projectvoorstellen van het Rijk voor de 3e tranche van PAGW en om ideeën naar voren te brengen. Tot 1 september 2022 konden ideeën voor 3e tranche projecten worden ingestuurd. Er zijn 33 ideeën ingediend.

Beoordeling

Dit najaar worden alle binnengekomen voorstellen door de ministeries van IenW en LNV bekeken en beoordeeld op de criteria zoals die benoemd zijn in de Kamerbrief van 8 maart 2022. Het streven is dat de ministers eind dit jaar een besluit nemen over de invulling van de 3e tranche. Tot dat moment worden er geen inhoudelijke mededelingen gedaan over het keuzeproces en kansrijkheid van voorstellen.

33 projectvoorstellen

In de tabel hieronder leest u welke voorstellen voor de 3e tranche bij ons zijn ingediend.
Gebied Naam voorstel Indiener
1 IJsselmeergebied Versterking IJsselmeerdijk Waterschap Zuiderzeeland
2 IJsselmeergebied Zuidelijke randmeren - een robuust ecosysteem in balans met recreatie Gebiedscoörperatie gastvrije randmeren samen met provincies Flevoland en Noord-Holland
3 IJsselmeergebied Natuurlijke achteroevers Coalitie blauwe hart natuurlijk
4 IJsselmeergebied Doorontwikkeling Marker Wadden Natuurmonumenten
5 IJsselmeergebied Derde tranche Friese IJsselmeerkust Provincie Fryslân (penvoerder)
6 IJsselmeergebied Optimaliseren Oostvaardersoevers Rijkswaterstaat en provincie Flevoland
7 IJsselmeergebied De Onderwaterwereld IJsselmeergebied Coalitie blauwe hart natuurlijk
8 Rivierengebied IJssel-Vechtdelta: voorstellen met kansrijke projecten voor het rivierengebied en het IJsselmeergebied vanuit de preverkenning IJssel-Vechtdelta Preverkenningsteam / hotspot PAGW IJssel-Vechtdelta
9 Rivierengebied Vierwaarden Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, provincie
Limburg, Waterschap Limburg, gemeente Venlo en gemeente Horst aan de Maas
10 IJsselmeergebied Geleidelijke landwaterovergangen bij de Klimaatbuffer IJsselmeer Rijkswaterstaat en
Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN | Puur Water & Natuur
11 Rivierengebied Thorn-Wessem Gemeente Maasgouw
12 Rivierengebied Maasoevers Maastricht Zuidelijk Maasdal Gemeente Maastricht en gemeente Eijsden-Margraten, ministerie IenW, Rijkswaterstaat, provincie Limburg en waterschap Limburg
13 Rivierengebied Ecologische stapsteen Maas-Waal bij Sint Andries Provincie Gelderland
14 Rivierengebied Gelderse Poort: robuuste, toekomstbestendige riviernatuur & versterken rivierlandschap Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Staatsbosbeheer, provincie Gelderland en Integraal Riviermanagement
15 IJsselmeergebied Pre verkenning ecologie Amsterdam Bay Area Gemeente Almere
16 Waddengebied Slib en klei Eems-Dollard, opschaling kleirijperij en Brede Groene Dijk Waterschap Hunze en Aa's, LNV, provincie Groningen, gemeenten Oldambt en Eemsdelta,
Groningen Seaports
17 Waddengebied Eemszijlen Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa's, gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat
(namens IenW en LNV), Het Groninger Landschap, Groningen Seaports
18 Waddengebied Toekomstbestendig Lauwersmeergebied Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest
19 Waddengebied Kustontwikkeling Zurich-Koehool incl. Programma Harlingen Provincie Fryslân
20 Waddengebied Dijk- en duinversterking Waddendijk Schiermonnikoog Provincie Fryslân
21 Waddengebied Boschplaat, Terschelling – Dynamiek in de Zeereep

Provincie Fryslân in samenwerking met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Noord Nederland,
Waddenacademie en gemeente Terschelling

22 Zuidwestelijke Delta Verbeteren water- en bodemkwaliteit Veerse Meer Rijkswaterstaat ZD
23 Zuidwestelijke Delta Aanpak zandhonger Kom Oosterschelde Rijkswaterstaat ZD
24 Zuidwestelijke Delta Reservering voor eventuele meerkosten Getij Grevelingen

Ministeries LNV en IenW

25 Zuidwestelijke Delta Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium Schelderaad in samenwerking met de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
26 Zuidwestelijke Delta Vogels en vis Zuidwestelijke Delta Rijkswaterstaat en Vogelbescherming
27 Zuidwestelijke Delta Leefomgeving vis in de Zuidwestelijke Delta Rijkswaterstaat ZD
28 Zuidwestelijke Delta Rammegors Zeeuwse milieufederatie en Rijkswaterstaat
29 Rivierengebied Getijdenmaas

Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Heusden, gemeente Oss en Natuurmonumenten

30 IJsselmeergebied Geleidelijke Zoet-zout overgang bij Den Oever (onderdeel van PAGW
Wieringerhoek)
Rijkswaterstaat
31 Waddengebied Herstel Onderwaternatuur Waddenzee Rijkswaterstaat
32 Waddengebied
Waddenbaai
Provincie Noord-Holland
33 Waddengebied Maritiem Cluster Den Helder/Kop van Noord-Holland Provincie Noord-Holland