3e tranche PAGW

De voorbereiding voor de 3e tranche PAGW is begin maart 2022 van start gegaan. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) hebben toen  regionale overheden en belangenorganisaties uitgenodigd om te reageren op projectvoorstellen van het Rijk voor de 3e tranche van PAGW en om ideeën naar voren te brengen. Tot 1 september 2022 konden er ideeën voor 3e tranche-projecten worden ingestuurd. Er zijn 33 ideeën ingediend. Op 20 december 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd welke projecten er zijn geselecteerd. Zie hiervoor het nieuwsbericht.

Beoordeling

Alle binnengekomen voorstellen zijn najaar 2022 door de ministeries van IenW en LNV bekeken en beoordeeld op grond van de criteria zoals benoemd in de Kamerbrief van 8 maart 2022. De ministers hebben in december een besluit genomen over de invulling van de 3e tranche.

€238,5 miljoen voor inrichtingsprojecten

 De ministers reserveren rijksbudget voor de volgende inrichtingsprojecten:

 • Boschplaat–Terschelling - dynamiek in de Zeereep
 • ­Toekomstbestendig Lauwersmeergebied
 • 3e tranche Friese IJsselmeerkust (gedeeltelijk)
 • ­Optimaliseren Oostvaardersoevers 
 • ­IJssel-Vechtdelta, onderdelen Binnendelta Ketelpolder / Binnendelta Zwarte Meer/Ketelmeer
 • Zandhonger kom Oosterschelde 
 • ­Vierwaarden
 • ­Eemszijlen 
 • ­Gelderse Poort (gedeeltelijk) 
 • ­Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium, en 
 • ­Herstel Onderwaternatuur Waddenzee 

Deze projecten worden via getrapte besluitvorming nader uitgewerkt tot projectbesluiten voor de feitelijke realisatie. Het Rijk gaat in gesprek met de indieners van de projecten over proces en inhoud voor deze getrapte besluitvorming. 

€ 59,7 miljoen nog niet verdeeld

De ministers besluiten in 2023 over € 59,7 miljoen van het beschikbare budget voor de 3e tranche. Over een paar projectvoorstellen is nog geen besluit genomen, omdat hiervoor meer informatie nodig is. Het betreft:  

 • Getij Grevelingen (meerkosten 2e tranche)
 • Ecologische stapsteen Maas-Waal bij Sint Andries 
 • ­Getijdenmaas
 • ­Kustontwikkeling Zurich-Koehool inclusief Programma Harlingen
 • ­IJssel-Vechtdelta, onderdelen Uiterwaarden IJssel en Uiterwaarden Vecht