Preverkenning IJssel-Vechtdelta voor integrale aanpak

De IJssel-Vechtdelta is een binnendelta waar rivieren uitstromen in de randmeren en het IJsselmeer. Het vergt forse systeemingrepen om hier de ecologische waterkwaliteit en de natuur wezenlijk te verbeteren. Toch liggen hier legio kansen volgens de preverkenning. Wil je weten welke kansen en waarom een integrale aanpak het best werkt? Lees het eindrapport preverkenning PAGW IJssel-Vechtdelta.

Beeld: Rob de Wind
Eilandjes in de monding van de IJssel

Aan welke eigenschappen van het gebied valt te sleutelen om de nodige systeemveranderingen te realiseren? Op die vraag heeft de preverkenning PAGW IJssel-Vechtdelta (IJVD) antwoord gegeven. Het eindrapport is een lijvig document geworden. Dat komt mede doordat het een complex onderzoeksgebied is qua landschap en functies, zegt ecoloog Luc Jans van Rijkswaterstaat, lid van het projectteam preverkenning IJVD.

De preverkenning maakt duidelijk welke systeemingrepen en maatregelen er nodig zijn voor een betere ecologische waterkwaliteit, meer biodiversiteit en toekomstbestendige natuur in de IJssel-Vechtdelta. Het gaat echt om een lange-termijn ambitie. Daarmee is de preverkenning geenszins een vastgesteld plan of harde opgave.

In de binnendelta stromen de rivieren IJssel, Overijsselse Vecht en Zwarte Water uit in het IJsselmeergebied met de randmeren Vossemeer, Ketelmeer en Zwarte Meer. Ten noordoosten daarvan liggen de laagveenmoerassen van Nationaal Park Weerribben-Wieden. ‘Al die systemen haken in elkaar. Daarom hebben we de preverkenning breed opgezet. En pleiten we voor een integrale aanpak van het gebied.’
Voor het projectteam preverkenning IJVD is dat een bekende werkwijze: ‘Het team telt veel oud-medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied’, zegt Luc. ‘Daar waren we gewend gebiedsgericht te werken.’

Rietlanden

Juist vanwege alle opgaven voor waterveiligheid, landbouw en scheepvaart zijn er volop redenen om ingrepen in het gebied te combineren. Als het gebied toch op de schop gaat om te voldoen aan de eisen voor waterveiligheid, kan er tegelijkertijd worden gewerkt aan een ecologische systeemverbetering, het doel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Zo moeten de dijken in het gebied op veel plekken versterkt worden. Dat biedt kansen voor samenwerking tussen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de PAGW. Gaat het HWBP bijvoorbeeld de dijken van de IJsselmeerpolders versterken, dan kan de PAGW aan de waterzijde van de dijk een brede oeverzone van rietlanden aanleggen. Die zorgt voor een geleidelijke overgang van land naar water. Ook zwakt die de golfslag af, wat weer de waterveiligheid versterkt. Luc Jans: ‘Iedereen is voor een integrale aanpak. Maar het maakt de uitvoering nog ingewikkelder vanwege de diverse deadlines en financieringsstromen van betrokken organisaties.’

Beeld: ©Eindrapport preverkenning PAGW IJssel-Vechtdelta

Overstromingszones

De klus was niet snel geklaard. ‘We onderzochten niet alleen welke knelpunten we in de IJVD moeten aanpakken, omdat ze de PAGW-doelstellingen in de weg staan’, zegt Luc. ‘We wilden ook weten hoe de rijks- en regiopartijen ertegenaan keken. Daarom hebben we tijdens de preverkenning 3x het onderzoek toegelicht voor een klankbordgroep met mensen van de provincies, waterschappen, terreinbeheerders en meer.’

De belangen in de regio staan soms haaks op elkaar. ‘Neem Kampereiland’, zegt Luc. ‘Dat was ooit een eiland in de monding van de IJssel bij Kampen, maar is al sinds jaar en dag een agrarisch gebied met melkveehouders. Er liggen hier zeker kansen om de ecologische waterkwaliteit en natuur te verbeteren, bijvoorbeeld door de wateren lokaal te verbreden met overstromingszones. Dat is ook een van de pijlers van de PAGW: meer overgangsgebieden tussen land en water. Maar op Kampereiland, een landbouwgebied, is daar weinig draagvlak voor. Daarom is de kans klein dat er op korte termijn iets gebeurt in het gebied.’  

Heldere diagnose

Daarnaast noemt het projectteam concrete voorbeelden van locaties waar wel de mogelijkheid bestaat om een deelproject op korte termijn uit te voeren. ‘We snappen dat we met de PAGW IJVD niet in een paar jaar klaar zijn. Maar we hebben wel een paar inspiratieprojecten nodig, pilots die een voorproefje bieden van een veerkrachtig gebied met een gezond ecosysteem.’

In 2024 starten  daarom 2 projecten

  • de inrichting van de Ketelpolder
  • een eerste verkenning van kansrijke maatregelen in het Ketelmeer-Zwarte Meer. Bij die projecten worden alle stakeholders en belanghebbenden in de regio van meet af aan betrokken worden bij de uitwerking naar concrete maatregelen.

Luc is tevreden over het eindrapport. ‘Toch hebben we voor mijn gevoel niet de vinger kunnen leggen op wat nu het grootste ecologische knelpunt is in de IJVD. In de Eems-Dollard draait het om te veel slib in het water, in de Grevelingen om gebrek aan getij. Maar zo’n heldere diagnose hebben we in de IJVD nog niet kunnen stellen. Misschien zit dat er niet in.’